iPhone launcher là gì?

iOS 9 Launcher

iOS 9 Launcher là một ứng dụng cho phép người dùng có thể thay đổi giao diện mặc định của máy thành một giao...