Rodrigo Kolb là gì?

Electro Pads

Electro Pads là ứng dụng giả lập Launchpad trên điện thoại Android, trước kia trên trợ ứng dụng Google Play và Itunes...